How to use FUROSHIKI


 • Kago Tsutsumi

 • Tsutsu Tsutsumi

 • Ogata Tsutsumi

 • Hon Tsutsumi

 • Furoshiki Bag (Tote Style))

 • Furoshiki Bag (Teardrop Style)

 • Furoshiki Bag (Simple)

 • Koromo Tsutsumi

 • Bin Tsutsumi (Simple)

 • Bin Tsutsumi (Wine Bottle)

 • Bin Tsutsumi(Two Bottles)

 • Futatsu Musubi

 • Yottsu Tsutsumi

 • Kakushi Tsutsumi

 • Otsukai Tsutsumi

 • Hira Tsutsumi